Milli Edebiyatın Oluşumu Test Soruları ve Cevapları

Milli Edebiyatın Oluşumu Test Soruları ve Cevapları

11.sınıf Türk edebiyatı Milli Edebiyat Dönem ile ilgili hazırladığımız test soruları aşağıdadır. Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu hakkında hazırladığımız test sorularını bilgisayarınıza veya telefonunuza da indirebilirsiniz. İndirme linki sayfanın altında bulunmaktadır. Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili konu testlerini paylaşmaya devam edeceğiz.cemalaksoy.org

 

1) Bu siyasetin ilk ifadesini Sultan Il. Mahmut'un şu sözünde görmekteyiz: "Ben tebaam arasındaki din farklarını ancak camii, kilise ve havralarına girdikleri zaman görmek isterim." Mustafa Reşit Paşa'nın okuduğu Tanzimat Fermanı, Hristiyan uyruklara yeni haklar tanıdı. Özellikle bu fermandan sonra bilinçli olarak resmi bir —- siyaseti güdülmeye başlandı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Osmanlıcılık         B) İslamcılık

C) Batıcılık              D) Türkçülük

E) Adem-i merkeziyetçilik

 

2) İngiltere ve Fransa, çok dilli ülkeler olduklarından başlangıçta dil birliğinden çok "vatan birliğini ön plana almışlar, milliyetçilikten ziyade vatanperverlik üzerinde durmuşlardır. Bu durum, Osmanlı imparatorluğuna da uygun düşmüş; Şinasi, —- gibi Tanzimat aydınları aynı endişelerle millet kavramından çok vatan kavramını savunmuş, birçok Osmanlı aydını da Osmanlıcılık fikrini savunmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Ali Suavi

B) Namık Kemal

C) Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) Ebuzziya Tevfik Asim

 

3.(I) İslam birliği siyasetinin en fazla benimsendiği Sultan Aziz döneminde İslam milletleri ile siyasi yakınlıklar kurulmuş; Padişah, halifelik nüfuzunu kullanarak Çin'e, Japonya'ya ve Afrika içlerine İslam heyetleri göndermiştir. (II) Abdülhamit de bu siyaseti izleyerek "Pan İslamizm"i gerçekleştirmeye çalışmıştır. (III) Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlıcılık fikri çökünce yerini birbiriyle çatışan iki görüşe bırakmıştır. (IV Bunlardan biri İslamcılık, diğeri Türkçülüktür. (V) Ancak Arnavutluk isyanı ve İranlıların I. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin safında yer alarak Osmanlı Devleti'ni arkadan vurması, İslamcılık siyasetinin de sonunu hazırlamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

4) Osmanlıcılık akımıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İmparatorluğun siyasi birliğini sürdürebilmek düşüncesi ile 1860'tan sonra yaygın bir şekilde benimsenmeye başlamıştır.

B) II. Abdülhamit tarafından özellikle desteklenerek devletin resmi politikası olmuştur.

C) II. Meşrutiyet Dönemi'nde gündeme 31 Mart Ayaklanması ile birlikte gelmiştir.

D) II. Meşrutiyet'in ilan edildiği yıllarda en çok destek gören siyasi akım olmuştur.

E) 1912'de Balkan Savaşı'nın çıkması bu fikrin sonunu getirmiştir.

 

5) Tanzimat Dönemi'nde —- görüşünü benimseyerek Avrupa devletleriyle ilişkilerini bu siyaset üzerinden yürüten Osmanlı Devleti, bir taraftan da el altından —- görüşüne sarılmış; böylece kendisine karşı birleşik bir cephe oluşturan Hristiyan dünyası karşısında bir kuvvet dengesi oluşturmak istemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Osmanlıcılık — Türkçülük

B) Osmanlıcılık — İslamcılık

C) İslamcılık — Osmanlıcılık

D) Batıcılık — Türkçülük

E) Türkçülük — Batıcılık

 

6) Selanik'te çıkmakta olan "Hüsün ve Şiir" dergisi başyazarı Mehmet Emin Bey'in önerisiyle adını "Genç Kalemler" olarak değiştirir. Bu değişiklikten sonra Ömer Seyfettin derginin başyazarına bir III mektup yazarak edebiyatta, lisanda bir devrim yapmak üzere bir çağrıda bulunur. Bu çağrıdan bir süre sonra bu iki yazara Ziya Gökalp da katılır.

(numaralandırma sıraya göre yapılmıştır.)

Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük düşüncesinin gelişim sürecinde bu düşünceyi hazırlayan etkenlerden biri değildir?

A) Leon Cahun'ün "Asya Tarihine Giriş" adlı eserinin Necip Asım tarafından Türkçeye çevril-mesi

B) Süleyman Nazif'in İstanbul'un İngilizlerce işgalini kınayan "Kara Bir Gün" başlıklı yazısını yayımlaması

C) Darü'l Fünun'da "Hikmet-i Tarih" müderrisi olan Ahmet Vefik Paşa'nın "Şecere-i Türki’yi Doğu Türkçesinden İstanbul Türkçesine çevirmesi ve "Lehçe-i Osman?" adıyla Türkçe bir sözlük hazırlaması

D) Ahmet Mithat Efendi'nin, okuduğu bir kitapta Şirzat adlı Selçuklu şehzadesinden etkilenerek Türklüğünü keşfeden Ahmet Metin'in ilginç seyahatini anlattığı "Ahmet Metin ile Şirzat" adlı romanını yayımlaması

E) Şemsettin Sami'nin Türk kavramı üzerinde durduğu Lisan-ı Türk makalesini ve Kamus-ı Türk adlı Türkçe sözlüğünü yayımlaması

 

8) Batıcılık akımıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Batıcılık düşüncesi, esasen III.Selim'le başlayıp Tanzimat’la hız kazanan Batılılaşma hareketinin radikal bir devamıdır.

B) Bu akım belli bir sisteme bağlı siyasi bir ideoloji olmayıp kültürel bir programdır.

C) Batıcılık düşüncesinin edebiyattaki yansımalarını Tevfik Fikret'in Tarih-i Kadim, Tarih-i Kadime Zeyl şiirlerinde ve Haluk'un Defteri adlı yapıtında görebiliriz.

D) Bu akıma bağlı yazarlar, Batı'nın yalnız bilim ve tekniğini almak gerektiğini ileri sürmüşler; kültürel hayatta ulusallığı savunmuşlardır. http://cemalaksoy.org

E) Akımın başlıca organı Doktor Abdullah Cevdet'in çıkardığı İçtihat dergisidir. Satı Bey ve Celal Nuri de bu derginin yazarlarındandır.

 

Tıbbiyeli gençlerin girişimi ile 1911'de kurulan ve Hamdullah Suphi Tanrıöver'in başkanlığında gelişerek darülfünun (üniversite) gençliğinin bir kültür yuvası haline gelen Türk Ocağı gibi Türk Derneği, Türk Yurdu, Servet-i Fünûn adlı dergiler de Türk tarihi, dili, edebiyatı, sanat ve

folkloru üzerine inceleme ve araştırma yazıları yayımlayarak Türkçülük hareketinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

9) Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)I.             B)II.            C)III.           D)IV.           E)V.

 

Osmanlı Devleti'nde, Balkanlarda Yunanistan (1830), Romanya (1866), Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ (1878) hükümetleri kuruldu. Birçok yer Avrupalıların eline geçti. Bu parçalanmayı önlemek, azınlıkların şikâyetlerini susturarak birliği korumak için —- ortaya çıktı. Yeni Osmanlılar ve hükümet bu akımı tutuyorlardı. Namık Kemal'e göre kanunca birbirine eşit olan azınlıklar, hukuk ve menfaat birliği altında toplanmalıydı. Çünkü azınlıklar bağımsızlıkların elde ederlerse güçlü devletlerce yutulabilirlerdi.

10) Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Türkçülük

B) İttihad-ı İslamcılık

C) İttihad-ı Anasır (Osmanlıcılık)

D) Batıcılık

E) Panslavizm

 

11) Aşağıdakilerden hangisi, "İslamcılık" düşünce akımını benimseyenlerin öne sürdükleri düşüncelerden biri değildir?

A) İslamiyet en mükemmel ve en nihai bir insanlık dinidir.

B) İslamiyet medeniyete engel değildir.

C) Avrupa karşısındaki gerilik ve bozukluk, din-den uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır.

D) İslamlığın temeli adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşliktir.

E) İslam dininin siyaseti, terakkiden uzaktır.

Cevap Anahtarı: 1A, 2E, 3E, 4C, 5B, 6A, 7B, 8D, 9E, 10C, 11E

Bu Testi İndir

Cevap Ver