Oğuz Türkçesinin Anadolu’da İlk Örnekleri Test Çöz-1

Oğuz Türkçesinin Anadolu’da İlk Örnekleri Test Çöz-1

 

1.  Telgrafın direkleri sayılmaz                                 Mezarımı yol üstünde kazsınlar

      Böyle civan teneşire koyulmaz                         Üzerine al yeşili koysunlar

      Benim yavrum baygın düşmüş ayılmaz          Gelen geçen na-muratmış desinler

      Ne deyip de ağlamayayım bugün ben            Ne deyip de ağlayayım bugün ben

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Ağıt              B) Nefes            C) Ninni               D) İlahi             E) Semai

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Dede Korkut Hikayeleri'nde kahramanlar bir arada verilmiştir?

A) Boğaç Han – Deli Dumrul – Bayındır Han

B) Deli Dumrul – Battal Gazi – Köroğlu

C) Bayındır Han – Aytolgı – Cengiz Han

D) Bamsı Beyrek – Bilge Tonyukuk – Küntogdı

E) Alp Er Tunga –  Yollug Tigin – Boğaç Han

 

3. Aruz sevindi, kudretli Oğuz beyleri ile Basat'a karşı geldi. Basat babasının elini öptü, ağlaştılar, bağrıştılar. Anasının evine geldi. Anası karşı geldi, oğlancığını bağrına bastı. Basat anasının elini öptü, görüştüler ağlaştılar. Oğuz beyleri toplandı. Yemeler içmeler oldu. Basat der; Beyler, kardeş uğruna Tepegöz ile buluşacağım, ne buyurursunuz , dedi. Kazan Bey burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş:

Kara ejderha oldu Tepegöz

Gökyüzünde çevirdim yenemedim basat

Kara kaplan oldu Tepegöz

Kara kara dağlarda çevirdim yenemedim Basat

Kükremiş aslan oldu Tepegöz

Kalın sazlarda çevirdim yenemedim Basat

Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki yapıtların hangisinden alınmış olabilir?

A) Kutadgu Bilig'den

B) Orhun Anıtları'ndan

C) Kitab-ı Dede Korkut'tan

D) Kitab-ı Miglate'den

E) Risaletü'n Nushiye'den

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ilahi için söylenemez?

A) Dini-tasavvufi konuların işlendiği

B) Tahrikatlara göre farklı isimler aldığı

C) Hece ölçüsüyle oluşturulduğu

D) Yalın bir dilinin olduğu

E) Divan şiiri biçimi olduğu

 

5. I. Nefes

   II. Nutuk

  III. Mersiye

  IV. Semai

   V. Şathiye

Yukarıda numaralanmış ürünlerden hangileri, tekke ve tasavvuf edebiyatına ait değildir?

A) I. ve II.           B) I. ve V.          C) II. ve III        D) III. ve IV.        E) IV. ve V. 

 

7. (I)Anadoluda gelişen Türk edebiyatının çok önemli adlarından sayılan Yunus Emre, yanlız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkilemiştir.(II) Hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel almıştır. (III) Tasavvufla, islam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la ilişkilerini İşlemiş; ölüm, doğum, yaşama bağlılık, ilahi adalet,insan sevgisi gibi konuları ele almıştır(IV) Çağına hakim olan düşünüş biçimini ve kültürü yabancı kökenli sözcüklere yüklü ağır bir dilve kapalı bir söyleyişle dile getirmiştir.(V) ''Sehl-i mümteni'' denilen, görünüşte kolay, fakat söylenişizor şiir örneklerinin edebiyatımızdaki öne gelen ustaları arasında yer almıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                             B) II.                       C) III.                        D) IV.                     E) V.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Ağıtlarda, ölen kişilerin kaybından dolayı duyulan üzüntüyü ifade etmek amaçlanır.

B) ''Danişmendname'' de 11. yüzyılda yaşanmış olan bir Türk devlet adamının yaşamı anlatılmaktadır.

C) Pir Sultan Abdal, mesnevi türünde başaralı örnekler ortaya koymuştur.

D) ''Battalname'' de destan kahramanı, tanınmış bir Arap savaşçısıdır.

E) Dede Korkut'un hikayelerdeki asıl görevi, kopuz çalarak boy boylamak, soy soylamaktır.

 

9. Tasavvufta nefis mertebelerini  tamamlayıp olgunluğa ulaşmış kişiye ne ad verilir?

A) Devriş                  B) Mürid                   C) Tarikat                    D) İnsan-ı Kamil                E) Nefs-i emmare

 

10. Sefil düştüm bu alemde naçarım                      Kaygusuz Abdal der cennet yarattın

        Kıldan köprü yaratmışsın geçerim                   Cehenneme nice kullarını attın

        Sol köprüden geçemezsem uçarım                 Nicesin Ateş-i Aşk ile yaktın

        Geçir kullarını bundan sana ne                          Yakıp da n'eylersin bundan sana ne

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nutuk      

B) Şahtiye

C) İlahi

D) Nefes

E) Devriye

Bu Testi Pdf OLarak İndir

3 YORUMLAR

Cevap Ver