Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 138-139-142-143-144

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 138-139-142-143-144

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 139

Metni- İnceleme

1.Metin- Çoban ile Bülbül

1)Metnin nazım birimi dörtlüktür.

Şiirin uyak şeması; aaaa-xx/bcbc-xx/dede-xx

Şiir 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.cemalaksoy.org

2)Şair, Yeni Lisan makalesiyle başlayan dilde ve edebiyatta yenileşme, öze dönme anlayışının bir gereği olarak aruzu değil hece ölçüsünü kullanmıştır.

3)Metinde “çoban-gül-bülbül” kavramları Türk milletini temsil etmektedir. Metinde dile getirilen en temel duygu “vatan sevgisi”dir.

2.Metin-Merdiven

1)Merdiven şiirinin nazım birimi beyit ve bentlerden oluşmaktadır. Şiirin uyak düzeni abb/cc/ddd cc biçimindedir.

 

Redif

Uyak

Birinci

Redif yok

-rak (zengin uyak)

İkinci

-makta

Ol( tam uyak)

Üçüncü

Redif yok

Er (tam uyak)

Dördüncü

-makta

Ol (tam uyak)

 

2)Ruha dolan gizli bir dil, gizli bir mesajdır. Bu mesaj, hayatın geçici olduğunu, bir gün mutlaka ölümle yüz yüze geleceğimizi anlatır.

3)Sembolizm akımının etkisiyle iletiyi derin, kapalı ve imgesel bir üslupla anlatır.

4)Merdiven şiirinin aruzla yazılması, kapalı bir anlam özelliği taşıması, bireysel bir konuyu ele alması ve ağır, süslü, sanatlı bir dil kullanması bakımından Servetifünun şiirlerine benzemektedir.cemalaksoy.org

5)Saf şiir anlayışında biçim mükemmelliği, söyleyiş güzelliği ve bireysellik en belirgin özelliklerdir.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 142

3.Metin- Seyfi Baba

2)Metinde anlatılan olaylar “yoksulluk” teması etrafında gerçekleşmiştir.

3)Metinde günlük yaşamla ilgili birçok kelime ve kelime grubu kullanılmıştır.

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 143

Anlama Yorumlama

 

Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiir

Saf (öz) şiir

Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler

Şiirin adı

Çoban ile Bülbül

Merdiven

Seyfi Baba

Ahenk

Uyak ve rediflerle sağlanmıştır.

Uyak ve rediflerle sağlanmıştır.

Uyak ve rediflerle sağlanmıştır.

Dil ve anlatım

Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Ağır, süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır. Anlam kapalıdır.

Dil ağırdır fakat diyaloglarla sadeleşir. Öyküleme tekniği kullanılmıştır.

Yapı

Dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır. Nazım şekli türküye benzer. 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir. Şiirde çapraz uyak vardır.

Müstezat nazım şeklinin serbest biçimlerinden biriyle yazılmıştır. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Üç dizelik iki bentten sonra birer beyit kullanılmıştır.

Aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Nazım birimi olarak bentler kullanılmıştır. Şiir, bir serbest müstezat örneğidir. Mesnevi türünde olduğu gibi aa,bb, cc… biçiminde kullanılmıştır. Bir olay örgüsüne ve bu olay içinde kişi, yer ve zaman öğelerine yer verilmiştir.

Tema

Vatan sevgisi

Ölüm

yoksulluk

 

3.Etkinlik

Merdiven şiiri saf şiir özelliği göstermektedir.

4.Etkinlik

Milli Edebiyat Döneminde Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi şairler eski şiire bağlı kalmışlardır.

2)

 

Fecriati şiirleri

Milli Edebiyat şiirleri

Tema

Aşk, yalnızlık, ölüm ,tabiat gibi bireyin ruhuna hitap eden temalar ele alınmıştır.

Vatan sevgisi, Türklük bilinci, Türk tarihindeki kahramanlıklar, aşk, bayrak gibi toplumsal ve kısmen de olsa bireysel temalar işlenmiştir.

Ses ve ritim

Aruz ölçüsünün ses ve ritim olanaklarından faydalanılmıştır.

Hece ölçüsünün ses ve ritim olanaklarından faydalanılmıştır.

Yapı özellikleri

Genellkle bent birimi kullanılmış, müstezat nazım şeklinin serbest biçimleri denenmiştir.

Genellikle hece ölçüsü kullanılmış ve buna bağlı olarak dörtlük nazım birimi tercih edilmiştir. Halk şiirine ait nazım şekilleriyle şiir örnekleri denenmiştir.

Dil ve anlatım

Ağır, süslü, ağdalı bir dili vardır. Anlatım oldukça derin ve kapalıdır. Kelimelerin çağrışım değeri yüksektir. İmge ve sanatlara sıkça yer verilmiştir. Bu dil ve anlatım özelliklerinde sembolizmin de payı vardır.cemalaksoy.org

Yeni Lisan hareketinin başlatmış olduğu heyecanla sade bir dil kullanılmış, halkın anlayabileceği şiirler yazılmıştır. Anlatımda Arapça ve Farsça kelimelere mümkün olduğunca az yer verilmiştir. Şairlerin başlıca amaçları sanat yapmak değil, anlaşılmak ve faydalı olmaktır. Bu nedenle şiirin hedef kitlesi doğrudan halktır.

 

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 144

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)üç

2)DYY

3)A

4)C

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145-146-147 İçin Tıklayınız.

7 YORUMLAR

  1. […] Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11 Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 138-139-142-14… Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayıncılık Sayfa 130-131-133-134-135-136-137 Cevapları Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 155-156-157-158-159-160-161 Cevapları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Basın Yayıncılık Sayfa 140-141-142-144-145 Ada Matbaa Yayınları (Gökçen Berke) 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 128-130-131-132-133-134 Cevapları Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121-122-123-124-125-126 […]

Cevap Ver