Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık

 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan 11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Sayfa 2 ile sayfa 8 arasındaki 1. ünite etkinlik cevaplarını, değerlendirme sorularının çözümlerini, ünite sonu ölçme değerlendirme cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122

Lider Yayıncılık 11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123

1.Ünite: Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı

Sayfa 2

Etkinlik

Yenileşmede hem evrensel hem de toplumsal ölçütler önemlidir. Bir yenilik toplum değerleriyle örtüşmeli, aynı zamanda sosyal yaşamı uluslararası standartlara uygun şekilde düzenlemelidir. Osmanlı devleti, 19. Asırda ekonomik, askeri, kültürel alanlarda Batı’nın gerisinde kaldığını anlamış, bu amaçla Batı medeniyetiyle tekrar uyum sağlayarak içinde bulunduğu sıkıntılı ortamdan kurtulmayı hedeflemiştir.

Etkinlik

19.yüzyılda Osmanlı Devleti, askeri, siyasi, teknolojik anlamda Batı medeniyetlerinin gerisinde kalmıştır. Halk arasında yaşanan bölünmeler bu olumsuzluğu daha da derinleştirmiştir.cemalaksoy.org

Etkinlik

Skolastik zihniyet; yeniliğe, gelişime açık olmayan eski anlayışları devam ettiren bir zihniyet kavramıdır. Rönesans öncesi Avrupa’sında egemen olan, her şeyi din kurallarına göre açıklamaya çalışan, insan aklının yaratıcılığını reddeden dogmatik bir felsefedir.

İlmi zihniyet; bilimin ışığında sürekli kendini geliştiren, yenileyen bir düşünce sistemidir.

Etkinlik

Tanzimat edebiyatı 1860 yılında başlamıştır. Osmanlı Devleti’nde yenileşme Tanzimat edebiyatını hazırlayan nedenlerdendir.

Metin İnceleme

Sayfa 3

1)      Osmanlı devletinin birlik ve beraberliğini bozan etmenler; yenileşen dünya karşısında yabancı kalmak, eskimiş, yozlaşmış hayat tarzını sürdürmede ısrarcı olmak, yabancı devletlerin kendi iç işlerimize karışmasına engel olamamak,

2)      Yabancı siyasetler Osmanlı Devleti üzerinde emelleri olan Batılı İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletlerdir. Yenilik ve kalkınmalara zaman zaman ortaya çıkardıkları savaşlarla ve topluma yaydıkları entrikalarla engel olmaya çalışmışlardır.

Sayfa 4

1)      III.Selim döneminde egemen anlayış her alanda sıkıntı yaşayan Osmanlı Devleti’nde Batı medeniyetlerinin tarzını yaygınlaştırma, her alanda yenilik getirme, Batı ile kültür alışverişinde olma düşüncesi hakimdir.

2)      Avrupa’ya elçiler gönderilmiş, Avrupa’dan alanında uzman öğreticiler getirilmiş, Batılı tarzında okul ve tersaneler açılmış, tercümeler yaygınlaştırılmıştır. Halkı yeniliği, gelişimi aşılamak, çağdaşlığı yaygınlaştırmak.

3)      Beyoğlu’ndaki moda ve eğlence, tercüme eserler, askeri düzenlemeler, yeni saray ve konaklar, lüks tüketim

4)      Tanzimat Fermanı Osmanlının anayasa kavramı ile tanışmasını sağlamıştır. Sosyal devlet anlayışını ön plana çıkaran “adalet, hak, eşitlik” kanun gibi kavramların yaygınlaşması, Darülfünun, darülmuallim gibi eğitim kurumları açıldı.

5)      Yüksek yönetici zümresi, Batı medeniyetinin debdebeli, şatafatlı lüks hayatını kendine örnel aldığından saf, temiz, dürüst Anadolu halkıyla arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Bu etmenler zamanla halk ile devletin arasını açmış, halk ile devleti birbirinden uzaklaştırmıştır.

Sayfa5

Anlama Yorumlama

2)Devletin başına tecrübesiz padişahların geçmesi, medreselerde usulsüzlük yapılması, hak ve adalet duygusunun yitirilmesi, rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, Batı medeniyetinin ilmi, teknolojisi yerine lüks hayatının takip edilmesi

3)Skolastik zihniyet, Ortaçağ Avrupa’sına hakim olan bir düşünce sistemiydi. Rönesans ile birlikte bu düşünce yerini aydınlanmaya bıraktı. Aynı durum Osmanlı Devleti içinde örnek teşkil etmektedir.

4)Eski hayat tarzının artık yaşanılan çağa ayak uyduramadığı bunun yerine yeni bir düşüncenin, yaşama biçiminin oluşması gerektiği III. Selim döneminde yaygın olan zihniyettir.

5) Askeri alanda alınan başarısız sonuçlar devleti askeri ve diğer alanlarda yenileşme evresine yöneltmiştir.

6)Eski sistemin artık çağa ayak uyduramaması ve yenileşmenin elzem olması

7)Bir devletin silahlı kuvvetleri, eğitim kurumları, bürokrasi kurumları o devletin vazgeçilmez unsurlarıdır. Osmanlı Devleti de bu alanlarda yenilikler getirmiştir.

8)Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nin Batı medeniyeti ile ciddi anlamda ilk tanışmasıdır. Tanzimat Fermanı’nda yer alan maddeler sosyal devlet ve kanunların önemini ortaya koymaktadır.

9)Parçalanmaya başlayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak, kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayarak insanlar arasında eşitliği pekiştirmek. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme çabası da ülkemizde hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, sosyal ve siyasi adaleti daha da yaygınlaştırmak içindir.

10)19. yüzyılda 1860 yılında başlamıştır. Yenileşmenin etkisi edebiyatta da kendini göstermiştir.

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)      ASKERLER, KÜBERA KONAKLARI

2)      Y,D,Y

3)      D

4)      D

Sayfa 7-8

Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

  • 1)      1839-Gülhane-i Hattı Hümayun, Abdülmecit, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa
  • 2)      D,Y,Y
  • 3)      A
  • 4)      D
  • 5)      A
  • 6)      B
  • 7)      B
  • 8)      D
  • 9)      C
  • 10      C

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 10, 11, 12, 13 Cevapları İçin Tıklayınız.

7 YORUMLAR

Cevap Ver