Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 79-89 Cevapları Lider Yayıncılık

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 79-89 Cevapları Lider Yayıncılık

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler(Şiir, Mensur Şiir)

Sayfa 79

Hazırlık Çalışması

1.Etkinlik

Tanzimat şiirinde başlayan konuyu beyitlere yayma anlayışı Servetifünun şairlerince daha geliştirilmiş, yeni bir biçim anlayışı doğmuştur. Servetfünuncuların şiir sanatında temel kaynak olarak kabul ettikleri Takdir-i Elhan (RME) onların aynı zamanda sanat anlayışını yansıtır.

Şiirde kafiye göz için değil kulak için olmalıdır.

Biçim ve ölçü uğruna şiirin anlamı katledilmemelidir.

Güzel olan her şey konu olabilir.

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan şiirin biçim kalıplarını zorlayan ve klasik beyit anlayışına alternatif olarak müstezatın serbest biçimlerini deneyen ilk şairler olmuşlardır. Servetifünun şiirini en çok etkileyen husus da biçimdeki bu kısmi serbestlik olmuştur.

Sayfa 80

2. Etkinlik

Parnasizm ve realizm akımlarının iki ortak yönü vardır:

Romantizm akımına karşı ortaya çıkmış olmaları

Dış dünyayı nesnel bir bakış açısıyla ele almaları

2)Parnasizm, şiirde kişisel duygulara, hayallere değil ustalığa ve ölçülü olmaya önem verir. Dış dünyayı nesnel bir şekilde ele alır. Bu yönleriyle sembolizmden ayrılır.

Sayfa 83

Metin İnceleme

1)a)Metinde nazım birimi olarak bent kullanılmıştır.

c)Şiirin ilk bölümünde “sen, ey” kelimeleri tekrarlanmış, “e, i” sesleri diğer seslerden daha çok kullanılarak asonans sanatı yapılmıştır.

2)Metnin teması vatana karşı sorumluluktur.

3)Metinde konuşan kişi gençlere seslenmektedir.

4)Metinde konuşan kişi gençlerin vatan için didinerek, uğraşarak, arayarak, bularak, düşünerek sorumluluklarını yerine getirmelerini istemektedir.

5)Metinde gençlerin vatanseverlik, heyecan ve coşkularına seslenilmiştir.

6)Metinde “yarın” kelimesi, vatanın yarınlarını kuracak gençliği ifade etmektedir.

7)cehennem sözü “savaş”ı anlatmaktadır. (istiare)

Cennet kadar güzel yurt(teşbih)

Cennet-cehennem (tezat)

8)Şiir dilinin düzyazıya yaklaşması, bir cümlenin birkaç dizeye yayılmasıdır. Bir dizenin ortasında ya da sonlarında biten bir cümleden sonra ikinci dize cümle bitene kadar sürer, cümlenin kalan kısmı bir alt dizeden yine devam eder.

9)Metinde, metnin yazıldığı sosyal ve kültürel ortamını yansıtan kelime ve kelime grupları: yarınları, devrim, cennet kadar güzel yurt, yabancı bir el, yurdun kutsallığı, çağın şimşekleri

10)Metinde günlük konuşma dilini yansıtan ifadeler: koş, çabuk, gözleri sende, kızcağız, nazlı yüz, Tanrı esirgesin

11)Şiirde yapılan tasvirlerden örnekler;

“Temiz ve bulutsuz, ağaran bir gök,

Titreyen kucağını açmış, bekliyor, koş, çabuk!”

Bu betimlemelerde vatanın durumu, kişileştirme yoluyla gözler önüne serilmiştir.

12)

Kullanılan Doğal Çevre Unsuru

İfade Ettiği Anlam

Temiz ve bulutsuz ağaran bir gök

Vatanın saflığını ve masumiyetini anlatmak

Gülerek doğan sabah

Herkesin umut beslediği, güvendiği genç nesil

Yeni bir yıldız, güneş

Gençliğin ruhundaki vatanseverlik

Ufuklar

Gelecek

Zümrüt, inci

Kıymet, değer

Mezar

Yurdun kutsal değerleri, geçmişin mirası

Çağın şimşekleri

Çağdaş ulusların tehditleri

Gece, gölge

Karanlık ve düşman güçler

 

13)Şiirin resmi, hayal gücünün sınırları ölçüsünde çizilebilir.

14)Metnin teması yalnız bizim için değil diğer milletler için de önemli bir anlam ifade etmektedir.

15)Tevfik Fikret, II.Abdülhamit’in uygulamış olduğu siyasi baskıyı birçok eserinde açıktan ve dolaylı olarak yermiştir. Bu eserde ise doğrudan değil, dolaylı bir yaklaşım, sitem vardır. Düşüncelerinden dolayı dönemin siyasetçileri ve devlet adamlarıyla ters düşmüştür.

16)Metinde gençlerle ilgili dile getirilen düşünceler ve beklentiler bugün  için de geçerlidir.

17)Metinde çok sayıda Arapça ve Farsça kelime kullanılması Servetifünun edebiyatının ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanma geleneğiyle ilişkilidir.

19)Tevfik Fikret güçlü bir sanatçı olmasının yanı sıra vatansever bir insandır. Türk tarihinden aldığı bir ilhamla gençliğe yeniden bir vatan sevgisi ve coşkusu kazandırmaya çalışmıştır.

Sayfa 85

4. Etkinlik

Ferda ile ilişkisi: Ferda şiiri, şairin vatanla ilgili tedirginliğini ve gençlikten beklentilerini yansıtmaktadır. Toplumdaki çürümüşlüğe yalnızca genç nesiller son verebilir.

Fikri ve edebi yönü:

Şiirimize getirdiği yenilikler: Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisiyle şiir yazdı. Şiire görüntü kazandırdı. Coşkulu, akıcı ve isyankar bir söyleyiş getirdi. Heceyle yazdığı çocuk şiirleriyle halk şiirine önem verdiğini gösterdi.cemalaksoy.org

2. Metin: Elhan-ı Şita

Sayfa 87

1)Metinde ahengi sağlayan öğeler uyak, redif, aruz ölçüsü, aliterasyon ve asonanslardır.

2)Metnin yapısını oluşturan öğeler dizeler ve bentlerdir.

3)Şiir birimleri arasında hem yapısal hem de anlamsal bir bağ vardır. Kısa biçimde verilmiş dizeler, cümle bütünlüklerinin bölünmüş halidir. Dolayısıyla şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.cemalaksoy.org

4)Şiirin birimleri ve ahengi kar yağışını andıracak biçimde kurgulanmıştır.

5)Şair, günlük konuşma dilinin olanaklarından yararlanmamıştır. Çünkü, şiirin bütününde dış dünyadaki bir gelişmenin insan ruhunda uyandırdığı çağrışımlara ve sembollere yer verilmiştir.

6)”Kar, beyaz bir lerze dumanlı, bir uçuş, eşini gaip eyleyen bir kuş gibi eyyam-ı nevbaharı arar” dizelerin bu şekilde kullanılması, Servetifünun şiirinin nesre yaklaştırıldığını gösterir.

7)a)Metinde kişileştirme yoluyla en çok öne çıkarılan kavram “kar”dır.

b)Melek kanadı: benzetilen

beyaz:benzetme yönü

gibi: benzetme edatı

kar: benzeyen

c) “küçücük, sersefid baykuşlar gibi kar” dizelerinde teşbih sanatı yapılmıştır.

Ç)Kar metnin tamamında şu varlıklara benzetilmiştir: eşini kaybeden bir kuşa, insanlara, kelebeğe, melek kanadına,  beyaz başlı baykuşlara

d)Benzetme ve kişileştirmeler şiirdeki anlamın yoruma açık olmasını, çağrışım yönünden zengin ifadelerin oluşmasını ve şiirin derinlik kazanmasını sağlamıştır.

8)Şiirde başta “kar” kelimesi olmak üzere “kuşlar, kelebekler, şarkı, bahçe, yuva …” kelimeleri birer simgedir ve bunların tümü mecaz anlamda kullanılmıştır.

9)Metinde karların dağınık bir biçimde uçuşmaları anlatılırken kuşların ve kelebeklerin uçuşmaları birer çağrışım değeri olarak kullanılmıştır.

19)Uçuşan karlar, şairde hüzün duygusunu uyandırıyor. Şiirin geneline yayılan duygu kaybolan bir saadet duygusu ve melankolidir.

11)Şiirde anlatılanlardan hareketle, şairin içe kapanık, yalnız, melankolik bir ruh taşıdığını, mevsimlerin doğal gelişimlerinden bile kendi ruhuna pay çıkardığı sonucuna ulaşabiliriz.cemalaksoy.org

6. Etkinlik

12)Metnin teması evrensel bir nitelik taşır.

13)Metnin teması, yazıldığı dönemde yazarların ruh halini yansıtır.

14)Şair, şiirin tümünde güçlü gözlemlerine dayanarak betimleme yapmıştır. Üstelik bu betimlemeler görünen doğayı değil, doğanın şairin zihnindeki görüntüsünü yansıtmaktadır. Bu şiiri kolayca resme çevirebiliriz.

Anlama Yorumlama

8. Etkinlik

1)Ferda ve Elhan-ı Şita adlı metinlerde anlatılanlar düzyazıya çevrilebilir. Çünkü bu şiirlerde dizeler, cümlelerin bölünmüş halidir. Şiir nesre yaklaştırılmıştır.

9. Etkinlik

2)İncelediğimiz metinler, yazıldıkları dönemin şu zihniyet özelliklerini yansıtır:

Baskıcı rejimden dolayı bireysel konular ele alınmıştır.

Şairler, devlet yönetimini hiç sevmezler.

Şairler genellikle üzgün, yalnız, çekingen, karamsar ve güçsüzdür.

Tabiat ve tabiat olayları, şairlerin en çok yararlandıkları ilham kaynaklarıdır.

Sayfa 88-89

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, sembolizm ve parnasizm

2)YDYDDYY

3)C

4)D

5)E

6)D

7)D

8)E

2014-2015 Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90-92 Cevapları İçin Tıklayınız.

4 YORUMLAR

  1. […] Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 79-89 Cevapları Lider Yayıncılık Lise 3 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 69-78 Cevapları Lider Yayınları Nova Basın Yayıncılık Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 82-91 Cevapları Ada Matbaa Dil ve Anlatım 9. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 89-91 Cevapları Ada Matbaa 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 84- 88 Cevapları Türk Edebiyatı 11.Sınıf Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 62-68 Cevapları Lider Yayıncılık […]

Cevap Ver