Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103 Cevapları

Şiir

2.Etkinlik

Modern şiir, saf şiir, Garip şiiri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93

Hazırlık

1)Şiirde bulunması gereken temel nitelikler vardır. Bunlar, olmazsa olmaz unsurlardır. Şiiri düzyazıdan ayıran ana unsurlardır. Şiirin en başta gelen niteliği onun bir ahenk içerisindeki üslubudur. Şiirde şairin anlatım biçimi şeklinde de ifade edilen üslup, düzyazıdan farklı olmak zorundadır.

Üslup belirgin özelliğiyle “üslubu beyan, aynıyla insan” demektir. Bir şairin vurgularını, hiddetini, anlatım biçimini üslubundan anlarız.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94

İnceleme- Hatırlatan

1.Etkinlik

b)Ses ahengi ile oluşturulmuş metinlerdir.

Anlatım oldukça akıcı ve etkileyicidir.

Yoğun bir duygu atmosferi vardır.

Devrik cümlelere sıkça yer verilir.

Kelimeler genellikle yan ve mecaz anlamda kullanılır.

Dil, şiirsel işleviyle kullanılır.

Özgün bir anlatım ve ifade özelliği vardır.

 

Yapı

Tema

Dil ve anlatım

Hatırlatan

Aruz vezniyle yazılmıştır. Divan şiirinin yapı özelliklerini taşımaktadır. Beyitlerle kurulmuştur.

Özlem

Dil şiirsel işlevde kullanılmıştır. Kelimelerin yan ve mecaz anlamlarına ağırlık verilmiştir. Ses ahengi ön plandadır.

Kuşku Üstüne

Düzyazı biçiminde yazılmıştır. Nazım birimi paragraftır.

Yersiz kuşku

Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Açıklayıcı anlatım ağırlıklı olarak yer almaktadır.

 

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95

3.Etkinlik

Aliterasyon: y, n, r

Asonans: e

Kelime tekrarları: Hicran ,ömür, sevgi, yığın yığın

Ölçü: Aruz ölçüsü

Birimlerin uyak düzeni: ab, ab, cd, cd, ee

b)Okuduğumuz şiirde ses ve yapı birimleri aruz ölçüsünün imkanlarına göre sağlanmıştır. Beyit birimiyle yazılmıştır. İlk iki beytin ilk ve son dizeleri kendi aralarında uyaklıdır.

c)Şiirde en çok tekrar edilen ünsüzler “r, n,y” ünsüzleridir. Bu ünsüzlerin ortak özelliği yumuşak ünsüz olmalarıdır.

1)Yandı kelimesinin ilk anlamı temel anlamdır. (ateşin etkisiyle tutuşmak). Aynı kelimenin şiirde mecaz anlamda kullanıldığını görüyoruz. (içim yandı)

Şiirde mecaz anlamda kullanılan kelimeler: göl, keskin, lezzet…

2)Şiirdeki imgeler: hicranın insana unutmuş olduğu sevgileri hatırlatması

Keskin bir özleyiş

Ömrün yegane lezzeti

3)

a)Şiirdeki söz sanatları:

Hicranın horoza benzetilmesi (teşbih)

İçim yandı ansızın (Mübalağa)

Mazi yosunla örtülü bir göl (İstiare)

Yosun, göl, bahçe, yaprak ( Tenasüp)

Hicran gül ortasında neden böyle seslenir? ( Tecahüliarif, istifham, intak)

Ey sevgi (Nida)

Unutan kalp (mecazımürsel)

Ömrün yegane lezzeti (İstiare)

b)Söz sanatları şiirin anlam gücünü etkili kılmak için yapılır. Bir duygunun doğrudan anlatılması ile dolaylı ve sanatlı bir biçimde anlatılması arasında önemli bir fark vardır.

c)Anlatılmak istenen duygu ve düşünceyi dolaylı bir biçimde ifade eder.

Şiire anlam zenginliği katar.

Şiire zengin bir yorum ve çıkarım özelliği katar.

Şiiri basitlikten kurtarır, etkileyici hale getirir.

4)Şiirdeki ses benzerlikleri;

Gibi

Ansızın

Dibi

Yığın

Seslenir

Sevgiyi

Nedir

Ey iyi

İle

Bile

İbi: zengin uyak

In: tam uyak

İr: tam uyak

İyi: zengin uyak

İle: zengin uyak

(tunç uyak)

 

 

 

 

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96

5.Etkinlik

Şiirde betimleyici ve coşku ve heyecana bağlı anlatım türlerine yer verilmiştir.

6)Şiirde dil ,sanatsal işleviyle kullanılmıştır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97

6.Etkinlik

a)saf şiir hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

b)Hatırlatan şiirinde öz şiir anlayışına ait unsurlar:

Ses ve ritim ahengi sağlanmıştır.

Söz sanatlarına önem verilmiştir.

Duygu ve sezdirme amacı ön plandadır.

Şiirsellik ön plandadır.

Biçim ve kurgu özenle sağlanmıştır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98

Ç)Farklılıklar: Hatırlatan şiiri aruz ölçüsüyle ve beyit nazım birimiyle yazılmıştır. Şiirde özlem duygusu dile getirilmektedir. Aşık Seyrani’nin şiiri hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım birimiyle yazılmıştır. Şiirde çaresizlik ve bahtsızlık teması işlenmiştir.

Benzerlikler: İki şiirde de ses ahengi uyak ve rediflerle sağlanmıştır. Dil açık ve sadedir. Şiirlerin ortak bir özelliği de anlatıcıların yoğun bir duygu aktarımı sağlamalarıdır. Her ikisinde de hakim duygu “hüzün”dür.

7.Etkinlik

a)Yahya Kemal Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

b)Yahya Kemal Milli Edebiyat Döneminde eskiyi savunan şairlerden biridir. Ömrü boyunca hep Osmanlı’nın özlemi içinde yaşamıştır. Şiirlerinde en çok ele aldığı tema geçmiş özlemidir.

8.Etkinlik

c)Şiirde ahenk önemsenmemiştir.

Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Şiirde armoni oluşturulmak istenmiştir.

Şiirde kapalı bir anlatım vardır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99

2.Metin-Çakıl

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100

9.Etkinlik

b)Bu metni okurken düzyazı biçiminde oluşturulmuş cümlelerin iç kafiyeler ile ses ahengine sahip olduğunu görmekteyiz.

c)

 

Farklılıklar

Şiir (Çakıl)

Kısa ve yoğun bir anlatım özelliği vardır. Aşkın insan üzerindeki etkisi, sevgi duygusu anlatılmaktadır. Metnin birimi dizedir. Dizeler ses ahengi ile sıralanmıştır.

Mensur şiir

Düzyazı biçiminde bir metindir. Cümlelerin içinde iç kafiye oluşturulup ahenk sağlanmıştır. Şiirin ana teması tabiatın güzelliğidir.

 

 

 

10.Etkinlik

a)Aliterasyon: (n,r)

Asonans: (i,ı)

Kelime tekrarları: seni düşünürken, bir çakıl taşı ısınır içimde, bir, gelincik

Ölçü: serbest ölçü

Birimlerin uyak düzeni: Birimler arasında belli bir uyak düzeni yoktur.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101

2)

b)Şiirde ilk anlamı dışında kullanılan bazı kelimeler: ısınır, sinsi, kanar, yumak, yanar

3)Şiirde geçen imgeler:

Şairin içinde çakıl taşının ısınması

Yüreğine bir kuş konması

Bir gelinciğin sinsi sinsi kanaması

Masmavi bir erik

Dudakların yanması

4)

a)Bir gelincik sinsi sinsi kanar ifadesinde gelincik yaraya benzetilmiştir. Ancak yara kavramı belirtilmemiştir. Kapalı istiare  vardır.

b)Şiirdeki söz sanatları:

gelincik sinsi sinsi kanar (kapalı istiare, teşhis)

erik ağacının deliler gibi dönmesi ( teşbih, teşhis)

masmavi bir erik kesilir ağzımda ( teşbih)

dokundukça yanar ağzımda ( tedric)

c)Söz sanatları şiire anlam derinliği ve ifade zenginliği katar.

5)Şiirdeki ses benzerlikleri:

Ar: redif, n: yarım uyak

-r: redif

6)

Ç)Şiirde kullanılan nazım birimi dizedir.

d) Birimler birleşerek sevgi ve özlem duygularını ortaya çıkarmıştır.

7)Coşku ve heyecana bağlı anlatım

11.Etkinlik

a)Şiirde bulunan cümlelerde açık, duru, yalın bir dil kullanılmıştır.

b)Orta bentteki cümlelerde geniş zamanlı cümleler kullanılmıştır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102

8)Sanatsal işlev

9)Aşk teması  hem şiirde hem de Bir Kör Göz ve Bir Kör Gönül adlı hikayede ele alınmıştır. Şiirde aşk teması  ses ahengine dayalı, duygu yüklü bir anlatımla dile getirilmiştir.

10)Benzerlikler:

Her iki şiirde de hakim duygu aşktır. Şairler aşkın ağırlığı altında yoğun bir duygu yaşamakta, sevgiye özlem duymaktadırlar.

Farklılıklar:

Çakıl şiirinde aşk teması doğa ile iç içe alınmıştır. Aşk ve özlem duygusu  şairin yaşama sevinciyle birlikte sunulmuştur.

Diyorlar şiirinde ise aşk acı veren bir duygudur. Şairin aşk karşısındaki güçsüzlüğü sevgiliye kavuşmanın zorluğu ile yakından ilişkilidir.

12.Etkinlik

b) Çakıl şiiri günümüz Türkçesinin anlatım imkanlarına göre oluşturulmuştur.

Ç)Gazel divan şiiri geleneğine, Çakıl ise modern şiir geleneğine ait özellikleri barındırır.

d)Her edebi dönemin kendine özgü bir şiir geleneği vardır.

13.Etkinlik

b)Cumhuriyet döneminde oluşan edebi toplulukların hiçbirine katılmamıştır.

c)Rahmi Eyüboğlu, şiirlerinde resim yapar gibi ustaca gözlem yapmış, gözlemlerini bir tablo çizer gibi kelimelerle betimleme biçiminde şiire aktarmıştır.

14.Etkinlik

b)Bedri Rahmi Eyüboğlu modern şiirin dil ve anlatım özelliklerine uygun şiirler yazmıştır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105

15.Etkinlik

b)İstanbul’u Dinliyorum şiirinde İstanbul’un çeşitli özellikleri betimlenerek bu görüntüler karşısında duygular dile getirilmiştir.

16.Etkinlik

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107

a)aliterasyon: l,r

asonans: a

kelime tekrarları: İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı/ yavaş yavaş/ sürü sürü/ çığlık çığlık/ serin serin/ cıvıl cıvıl

ölçü : serbest ölçü

Serbest ölçüyle yazıldığı için şiirde uyak düzeni yoktur.cemalaksoy.org

1)şiirde “dinliyorum” kelimesi yan anlamda kullanılmıştır.

2)Şiirdeki imgeler: Sucuların hiç durmayan çıngırakları/ kuşların çığlık çığlık geçmesi/ bir kadının ayaklarının suya değmesi/ eski alemlerin sarhoşluğu/ dinmiş lodosların uğultusu/ beyaz bir ayın doğması/ kalbinin vuruşu

3)

a)Şiirdeki söz sanatları:

Yavaş yavaş sallanıyor ( tekrir)

Uzaklarda çok uzaklarda (tekrir)

İstanbul’u dinliyorum (tevriye)

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa ( mecazımürsel)

Kalbinin vuruşundan anlıyorum ( teşhis)

b)Söz sanatları içinde en çok tekrir ve teşhis sanatlarına yer verilmiştir.

4)

-yor: redif

-larda:redif

-ı: yarım uyak

5)Şiirde dize sayısı farklı olmak üzere 6 bent kullanılmıştır.

d)Birimlerin birleşerek dile getirdikleri ortak duygu İstanbul sevgisidir.cemalaksoy.org

6) Şiirde betimleyici, coşku ve heyecanı dile getiren anlatım türleri kullanılmıştır.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109

17.Etkinlik

a)Şiirdeki bölümler açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık ilkesine bağlı kalınarak yazılmıştır.

b) genelinde şimdiki zaman

c)sanatsal işlev

b) Diyorlar adlı düzyazı metninde İstanbul sevgisi İstanbul’un eski yaşam biçimi ve toplumsal yapısı bütün güzellikleriyle anlatılmıştır.

8)

a) Her iki şiirde de İstanbul sevgisi ön plandadır.cemalaksoy.org

9)

b) İstanbul’u Dinliyorum şiirinde İstanbul sevgisi, Koşma şiirinde ise sevgiliye  duyulan aşk ana temadır.

c)Koşma şiiri halk şiiri geleneğine aittir. İstanbul’u Dinliyorum şiire ise Cumhuriyet dönemi  serbest şiir geleneğine aittir.

Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 111-112-113-114 Cevapları İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

  1. […] Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-94-95-96-97-98-99… Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115 Mevsim Yayınları 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112-113 Mevsim Yayıncılık 12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114-115-116-117-118-119-120 Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79-83-84-85-86-87-88-89-90-91 Ada Matbaa Yayınları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115-116-117-118-119-120 […]

Cevap Ver