Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 59-78 (Roman) Cevapları

Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 59-78 (Roman) Cevapları

Sayfa 59

2)Edebi eserlerde dile getirilen gerçeklik eserin yazıldığı dönemin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik özelliklerini bir ölçüde yansıtır.

3)Roman yalnızca belli kahramanların yaşamış olduğu belli olaylar olarak düşünülmemelidir.(cemalaksoy.org) Kişiler, olaylar, olaylar arasındaki ilişkiler, mekanlar, verilmek istenen iletiler romanın bütünlüğünü oluşturan unsurlardır.

Sayfa 63

3. Etkinlik

a)Doktorlar bacağının kesilmesi gerektiğini söylerler.

Genç gizlice sevdiği Nüzhet’ten ayrılma korkusu yaşar.cemalaksoy.org

Paşa, onu tedavi olması için ikna eder.

Genç, yeniden tedaviye başlar.

Ayağı kesilmez ancak bir ayağı diğerinden kısa kalır.

Nüzhet bir doktorla evlenir.

b)”Küçük Bir Münakaşa” Paşa’nın evinde, “Mikrop” ise hastanede geçen günlerde yaşanmış olayları anlatmaktadır.

Sayfa 64

Ç)Romanın özet olarak anlatımında olaylar neden-sonuç ilişkileriyle birlikte açıklanır. Olay örgüsü ise romanı oluşturan ana kesitlerin belirlenip sıralanmasıdır.

d)Romandan alınan ve iki başlık altında verilen bu metin kendi içinde bir bütün oluşturmaktadır.

“Küçük Bir Münakaşa” bölümü gencin hastaneye kaldırılmadan önceki durumu ve çevresindeki insanlarla ilişkisini ortaya koymaktadır.

1.Olay örgüsünün oluşmasında rol oynayan kişiler:

Yazar, Nüzhet, Paşa, Yengesi, Nurefşan, Doktor Ragıp, Doktor Mithat, Operatör

2-a)Olay örgüsünün parçalarını birleştiren ortak duygu ölüm korkusudur.

b)Romanı oluşturan olay örgüsünün ortak paydası ölümdür.

c)Olay örgüsünde hakim olan aşk, kıskançlık, acıma gibi duygular gencin bacağını kaybetme ve çevresi tarafından dışlanma kaygısı etrafında birleşmiştir.

Ç)Ölüm ve dışlanma duygusu bireyin hayattan zevk almamasına, çevresindeki insanların günlük yaşamla ilgili telaşına ilgi duymamasına neden olur.

4. Etkinlik

b)Romanın teması Cumhuriyet Döneminde bireyin iç dünyasında yaşadığı bunalımı, çevre ve aşk faktörlerinin birey üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymaktadır.

c)Romandaki kişiler temanın güçlü bir ileti olarak ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Kişilerin özellikleri temanın ortaya çıkması için gerekli olan çatışmaları oluşturur.

3)

a)Romanda konak ve hastane başlıca mekan unsurlarıdır.

b)Romanda mekanlar kişilerin ruh hallerini, iç dünyalarını yansıtacak biçimde betimlenmiştir.

5. Etkinlik

a)Romanda olaylar 1915’te geçer. 1. Dünya Savaşı’nın yaşandığı bu dönemde savaş sadece gencin yaşadığı kenar mahalledeki yoksulluğu göstermek, hastanelerdeki çaresizliği anlatmak için bir fon olarak kullanılmıştır.

b)”Az sonra, evvela, hemen o akşam, henüz akşam olmamıştı, her şeyin uzaklaştığı saat” gibi ifadeler zamanla ilgilidir.

c)Gencin muayene olması, bacağının kesilmesi gerektiğini öğrenmesi, bacağının kesilmemesi ayağının ameliyat sonucunda bir ayağının kısa kalması, Nüzhet’in Doktor Ragıp ile evlenmesi

Sayfa 65

4)a)Romandaki anlatıcı aynı zamanda olayların içinde bulunan kişidir.

b)Olaylar kahraman anlatıcının bakış açısı ile aktarılmıştır.

6. Etkinlik

İlahi bakış açısı, kahraman bakış açısı

Aynı anlatıcıya ait olan bu paragraflardan ilki anlatıcının dış çevre ile ilgili izlenimlerini yansıtmaktadır. İkinci paragraf ise olay anlatımına dayalı olduğu için kahraman bakış açısıyla verilmiştir.

5-b)Metinde öyküleyici ve betimleyici anlatıma ağırlık verilmiştir. Kişilerin ruh halleri anlatılırken iç monologlara da yer verilmiştir. Kişiler arasındaki diyaloglar söyleşmeye bağlı anlatım türüyle aktarılmıştır.

c)Bu anlatım türlerinde dil sanatsal işleviyle kullanılmıştır.

Sayfa 66

b) 1. Metin edebiyat anlayışı: İnsan psikolojisini ele alan edebi anlayış

2.Metin: Kişinin iç dünyasını ele alan edebi anlayış

c)Yazar bu edebi anlayışları kullanarak romanın genelinde gerçeklik duygusu uyandırmaya çalışmaktadır.

8. Etkinlik

b)Kitaptaki bu bölüm diğer bölümlerle birleşerek romanın anlamını ve ortak paydasını oluşturur.

Sayfa 68

1-a)Goriot Baba’nın büyük kızı ile pansiyonda görüşmesi

Goriot Baba’nın üçüncü kata taşınması, gittikçe yoksullaşması

Kızları tarafından unutulan ve iyice yoksullaşan, yaşlanan Goriot Baba’nın pansiyonda alay konusu olması

b)Romanın kronolojik olay zincirinde olaylar art arda verilirken önem boyutu ikinci planda kalır.

3-a)Romanın olay örgüsündeki parçaları birleştiren düşünce babalık duygusudur.

b)Romanın teması babalık duygusudur.

c)Romanda anlatılan olaylar ve kişilerin başından geçenler ana karakter olan Goriot Baba’nın çocuklarına verdiği önem, babalık duygusunun getirdiği sorumluluk bilinci ve samimi duygular çevresinde toplanmıştır.

Ç)Babalık duygusu her türlü zorluğa göğüs germenin, çocuklarını her şeyin üstünde tutmayı gerektiren bir duygudur.

9. Etkinlik

b)Sanayileşmenin başladığı 19.yy’ın başlarında Fransa’da zengin ve asil aileler toplum tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

c)Romandaki kişiler temayı oluşturacak ve ortaya çıkaracak biçimde farklı karakter özelliklerine sahiptir.

Sayfa 69

Mekanın özellikleri

Metindeki işlevi

İlk iki paragrafta pansiyonun dış cephesi ve giriş katı betimlenmiştir. Bu giriş katının ufak, yemek odası ve sahanlık bulunmaktadır. Üçüncü katın anlatıldığı son paragrafta buranın hizmetçi ve uşaklara ayrılmış olduğunu görmekteyiz.

Goriot Baba pansiyon ücretini ödeyebildiği günlerde pansiyonun en güzel katında kalmaktadır. Ancak parası tükendiğinde daha az ödemek için üçüncü kata, hizmetçi ve uşakların bulunduğu bölüme yerleşmiştir. Buna göre romandaki mekanlar kişilerin maddi gücüne göre farklılık arz etmektedir.

 

 

10. Etkinlik

a-b)Romanın 1. Bölümünde olaylar bir haftalık bir zaman diliminde geçer. Bu bir haftalık süre 1819 Kasım’ının sonu ile aralık ayının ilk haftasıdır. Romanın II. Bölümünde olaylar yaklaşık iki aylık bir zaman diliminde geçer.

5-a)Romandaki anlatıcı olaylar içinde yer almayan, yalnızca olanı biteni bize aktaran kişidir.

b)Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır.

c)Genel olarak ilahi bakış açısının hakim olduğu romanda kişilerin kendi hayatlarıyla ilgili konuşmaları kahraman bakış açısı ile anlatılmıştır.

Sayfa 70

6-b)Metinde kullanılan bu anlatım türlerinde dil sanatsal işlevde kullanılmıştır.

11. Etkinlik

Yazar, anlatımda gözlemlerden faydalanmıştır.

Yazar, duygu ve düşüncelerini yansıtmadan, tarafsız bir gözlemci olarak olayları aktarmıştır.

Romanda insanlar ve toplum olduğu gibi yansıtılmıştır.

Betimlemelerde kişilerin ruhsal özelliklerine de değinilmiştr.

b)Goriot Baba romanı realizm anlayışının bir ürünüdür.

12. Etkinlik

a)Okuduğumuz romanın kendi içinde bütünlük gösteren parçaları birer hikaye olarak düşünülebilir.

b)Romanın bölümlerinin birleşimi eserin anlamını ortaya koyar.

c)Okuduğumuz romanın anlamı okuyucuların kültürüne, eğitim düzeyine, yaşadığı çevreye göre değişebilir.

Sayfa 73

1-a)Savaşta bacaklarını kaybeden Peyami’nin hastaneye yatırılması

Hastane günlerinde geçmişi düşünerek yaşadıklarını hatıra defterine yazmaya başlaması

Ailesinin Ayşe ile evlenmesini uygun görmesine rağmen Peyami’nin bunu kabul etmemesi

İzmir’in işgal edilmesi, Ayşe’nin eşi ve çocuklarının öldürülmesi

Ayşe’nin İstanbul’a gelerek Milli Mücadeleye destek olması

Peyami’nin Ayşe’ye aşık olması, buna karşılık İhsan’ın da Ayşe’ye evlenme teklifi etmesi

Savaşın başlaması, Ayşe, Peyami, İhsan ve Cemal’in Anadolu’daki kurtuluş mücadelesine katılmaları

Peyami’nin hayatını kaybetmesi

b)Okuduğumuz bölüm Peyami’nin henüz İstanbul’da olduğu ve Ayşe’nin bütün ailesini kaybederek İstanbul’a gittiği ve orada işgalciler aleyhine çalışmalara başladığı dönemi anlatmaktadır.

c)Romandaki olaylar kronolojik sıraya göre sıralanmıştır.

2-a)Romandan alınan “Anadolu’ya Doğru” başlığı altındaki bölüm kendi içinde anlam bütünlüğüne sahiptir.

4)a)Olay örgüsünde yer alan parçaları birleştiren ortak duygu vatan sevgisidir.

b)Romanın teması vatan sevgisidir.

c)Olay örgüsüne hakim olan duygu ve düşünce Peyami’nin Ayşe’ye duyduğu aşktır.

Ç)Vatan sevgisi edebiyatımızda çeşitli türler aracılığı ile ele alınmıştır.

13. Etkinlik

b)Romanın teması Milli Edebiyat Döneminin siyasi ve sosyal ortamını, düşünce yapısını tam anlamıyla yansıtmaktadır.

c)Romandaki kişilerin ortak özelliği vatan ve millet sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmalarıdır.

14. Etkinlik

a)Olaylar Peyami’nin anı defterinden takip edilerek anlatılmaktadır. Zaman hayali ve belirsiz bir zaman değil gerçek bir zamandır.

6-a)Romanın anlatıcısı aynı zamanda olayların içinde yer alan Peyami’dir.

b)Kahraman anlatıcının bakış açısı vardır.

c)Farklı bakış açıları anlatıcının amacına göre kullanılmıştır.

Sayfa 74

15. Etkinlik

Birinci paragrafta betimleyici ve öyküleyici, ikinci paragrafta ise söyleşmeye bağlı ve öyküleyici anlatım türü kullanılmıştır.

b)Bu anlatım türünde dil sanatsal işleviyle kullanılmıştır.

7)Tarihi roman özelliği taşımaktadır.

Sayfa 75

18. Etkinlik

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Psikolojik roman

Goriot Baba: Sosyal roman

 Ateşten Gömlek: Tarihi roman

Sayfa 76

Yorumlama- Güncelleme

20.Etkinlik

Eserin yazıldığı dönemde vatanseverlik, ulusal mücadele, savaş, imkansızlıklar, askerlik, cephe gibi ekonomik ve kültürel unsurlar başlıca zihniyet özellikleridir.

Ateşten Gömlek romanı beynine kurşun saplanan bir gencin hastanedeyken yazmış olduğu hatıralardan oluşmuştur.

Romanın anlatım biçimi hatıra türünün özelliklerine göre oluşmuştur.

Metnin teması vatanseverliktir.

Tema aşk, arkadaşlık, sorumluluk ve samimiyet gibi farklı duygu ve düşüncelerin birleşmesiyle ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır.

Yapı ve tema Peyami’nin anlatım özelliklerine göre birlik oluşturmuştur.

Metinde ana temanın yanı sıra ele alınan diğer duygu ve düşünceler romanın her okunduğunda farklı bir anlam doğurmasına yardımcı olmuştur.

Sayfa 77

3-b)Atatürk, yurt ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutar.

Değerlendirme Cevapları

1)Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: Psikolojik roman

Goriot Baba: Sosyal roman

Ateşten Gömlek: Tarihi roman

2)DYD

3)Atatürk, Türk ulusunun en cesur, en değerli milletlerden biri olduğunu, onurlu ve müreffeh bir yaşamı sonuna kadar hak ettiğini düşünen bir liderdir.

Paşa Yayıncılık 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79-83-84-85-86-87-88-89-90-91 (Tiyatro) İçin Tıklayınız.

6 YORUMLAR

  1. […] Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 59-78 (Roman) Cevapları Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 65-81 Cevapları Nova Basın Yayıncılık Dil ve Anlatım 9. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 76-83 Cevapları Ada Matbaa Yayıncılık 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 71-75 Cevapları Ada Matbaa Yayınları Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47-57 Cevapları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 61-64 Cevapları Nova Yayıncılık […]

Cevap Ver