Servet-i Fünun Edebiyatı Hazırlayan Sebepler

Servet-i Fünun Edebiyatı Hazırlayan Sebepler

         Servet-i Fünun edebiyatını hazırlayan nedenlerin başında, Tanzimat edebiyatıyla başlayan ‘’eski-yeni’’ tartışmalarında Recaizade  Mahmut Ekrem’in yeniyi savunanları bir araya getirme düşüncesi yatmaktadır. Batılı kültür ve yaşayışı benimseyen sanatçılar, Recaizede’nin bu yönlendirmesine bağlı olarak Servet-i Fünun  dergisi etrafında bir araya gelmişlerdir.cemalaksoy.org

Tanzimat dönemi sanatçılarının edebi bir gurup oluşturmaları ve bu şekilde isimlendirmeleri kendilerine değil edebiyat tarihçilerine ait bir adlandırmadır. Servet-i Fünun sanatçıları ise bilinçli olarak bir araya gelmiş ve edebi bir cephe oluşturmuşlardır.

Tanzimat döneminde yenileşme süreci devlet eliyle başlamış ve bu dönem sanatçıları Tanzimat’ın son dönemi hariç genelde büyük bir baskı görmüşlerdir. Servetifunün edebiyatının dogmasında sanatçıların yaşama bakış ve sanat anlayışlarının oluşmasında dönemin olumsuz etkisi olmuştur. II. Abdülhamit devletin bütünlüğünü koruma adına baskıcı bir politika uygulamıştır.(cemalaksoy.org) istibdat Dönemi,bu sanatçıların sanat anlayışları bakımından Tanzimatçılarından ayrılmalarına bireysel bir edebiyat  oluşturmalarına neden olmuştur.cemalaksoy.org

Cevap Ver