Şiir ve Gelenek İlişkisi Nedir ?

Şiir ve Gelenek İlişkisi Nedir ?

Sanat yapıtlarında “geçmiş”le bir şekilde irtibat kurulmak zorundadır. Yönünü geleceğe doğru çizmiş bir edebiyatın geçmişten neler alabileceği şaşırtıcı bir konudur. Geçmiş, donuk, saf, temiz bir durumda yer almaz. Geçmişle ilişkiye geçen bir şair, onda kendine has bir durumda yer almaz. Geçmişle ilişkiye geçen bir şair, onda kendine has bir araştırma alanı açar. Bu alandan ilerleyerek şiirinde geleneği temsil ettiğine inandığı olaylara, sözlere telmihte bulunur. Yani şiir geleneği, daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşur ve geleneği oluşturan ve devam ettiren şairler arasında biçim ve içerik açısından benzerlikler görülür.

Türk edebiyatında üç şiir geleneği vardır:

Halk Şiiri Geleneği

Divan Şiiri Geleneği

Modern Şiir Geleneği

Halk Şiiri Geleneğinin Özellikleri

Şiirler, sade bir halk Türkçesi ile söylenmiştir.

Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.cemalaksoy.org

Hece ölçüsü kullanılmıştır.

Redif ve uyağa önem verilmiş, genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

Aşk, doğa, tasavvuf, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.

Şiirler, doğaçlama olarak söylenmiştir.

Halkın içinden yetişmiş ve çoğu okuryazar olmayan sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.

Ortak nazım biçimleri kullanılmıştır.

Divan Şiiri Geleneğinin Özellikleri

Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar sıkça görülür.

Nazım birimi beyittir, dörtlükle oluşturulan nazım şekilleri vardır.

Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi genellikle bireysel konular işlenmiştir.

Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir.

Ortak nazım biçimleri kullanılmıştır.

Mazmun denen, kalıplaşmış sözler kullanılmıştır.

Genellikle zengin uyak kullanılmıştır.

Modern Şiir Geleneğinin Özellikleri

Ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş, ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.

Sanatlı söyleyişin yerine, yalın ve doğal bir söyleyiş benimsenmiştir.

Her türlü konu işlenmiştir.

Genelde serbest şiir tarzı benimsenmiştir.

Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.

Cevap Ver