Türk Edebiyatı 10.Sınıf 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Edebiyatı 10.Sınıf 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Ortaöğretim lise 2 Türk edebiyatı yazılı soru ve cevapları aşağıdadır. Daha birçok Türk edebiyatı yazılı soruları ve cevaplarıcemal aksoy sitesinde bulabilirsiniz.

          

                  1)  Kasidenin bölümlerini yazınız. ( 5p)

            Nesib-teşbib, Girizgah, Methiye, Fahriye, Tegazzül, Dua

            2)  Edebiyatımızın ilk mesnevisini ve yazarını yazınız. ( 5p)

             Kutadgu Bilig(Yusuf Has Hacip)

3)  Aşağıdakilerden hangisi konularına göre yazılan koşmalardan biri değildir? ( 5p)

A) Koçaklama        B) Taşlama                C) Güzelleme      D) Ağıt      E) Mersiye

4)  Halk edebiyatı kaç bölüme ayrılır, isimlerini yazınız. (5p)

        Aşık Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı

 

5)                                                         

                         Ne hasta bekler sabahı

                           Ne taze ölüyü mezar

                           Ne de şeytan bir günahı

                           Seni beklediğim kadar.

        Yukarıdaki dörtlüğün nazım birimini, veznini, uyağını , uyak türünü, şiir türünü, redifini ve temasını bulunuz. ( 15p

              dörtlük, 8'li hece ölüçüsü, abab, çapraz uyak, liirk şiir, ı:redif, ah:tam kafiye

6)  Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi teması yönünden diğerlerinden farklıdır? ( 1op)

A) Muhammes        B) Murabba                C) Terkib-i Bend D) Rubai    E) Gazel

7)  Aşağıdakilerden hangisi türkünün özelliklerinden biri değildir? ( 5p

a)   Türküler 8’li ve 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

b)   Türkülerde aşk, tabiat, güzellik vb. konular işlenir.

c)   Türkülerde asıl sözler bentlerde dile getirilir.

d)   Her bendin sonunda kavuştak denilen bölümler vardır.

e)   Türküler söylendikleri yere göre değişiklik göstermez.

8)  Fuzûlî hakkında bildiklerinizi dört madde halinde yazınız. ( 8p)

           16. yüzyıl divan şairidir. Leyla ile Mecnun adlı meşhur mesnevisinde beşeri aşktan ilahi aşka yönelişi işlemiştir. Divan edebiyatında                  ilahi aşkı en fazla işleyen şairdir. Çağdaşlarına göre sade bir dille yazmıştır.Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmektedir.

9)  Aşağıda Nedim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (6p)

A)  Divan şiirinin büyük şairlerindendir.

B)  Mahallileşme akımının önde gelen temsilcilerindendir.

C)  Şiirlerinde İstanbul, devrinin olayları ve eğlenceleri anlatılır.

D)  En çok şarkı yazan şairimizdir.

E)   Taşlamalarıyla ünlü şairimizdir

10)             Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 10p)

a.   Aynı beyitte anlam bakımından birbiriyle ilişkili sözcükleri kullanma sanatına  tenasüp…………  denir.

b.   Teşbihte ……benzeyen…………  ve     …benzetilen………………  olmak üzere iki ana unsur vardır.

c.   Divan şiirinde  …aruz…………  ölçüsü kullanılmıştır.

d.   Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelere ……mazmun…….  adı verilir.

e.   Kasidenin son beytine  …makta……….  adı verilir.

11)              Aşağıda verilen destanları karşılarında verilen uluslarla doğru olarak eşleştiriniz. (5p)

Ergenekon                                      Japonya

Nibelungen                                     Saka Türkleri

Şinto                                               Sümerler

Gılgamış                                         Göktürkler

Alper Tunga                                    Almanya

12)                Anonim halk edebiyatı ürünlerini yazınız. (6p)

                           Mani, ninni, türkü, ağıt

13)             Divan edebiyatına mensup beş şair ismi yazınız. (5p)

                          Fuzûlî, Bakî, Nef'i, Nedim, Şeyh Galip

14)               Halk edebiyatına mensup beş şair ismi yazınız. (5p)

                           Köroğlu, Karacaoğlan, Seyrani, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni

15)          Konularına göre yazılan kasidelerden beş tanesinin adını yazınız. (5p)

                       naat, methiye, hicviye, mersiye, münacaat                                                                                                 

Cevap Ver