Türklerin islamiyeti Kabulü ile Birlikte Sosyal, Siyasal ve Kültürel Hayatlarında Meydana Gelen Değişimler

Türklerin islamiyeti Kabulü ile Birlikte Sosyal, Siyasal ve Kültürel Hayatlarında Meydana Gelen Değişimler

Türk-İslam toplumlarında, kültürel hayat, İslam kültürünün etkisi altında gelişti. Türklerin bu çevreye girmeleri onların her alanda ilerlemesini ve yükselmesini sağladı. Türk düşüncesi, bir yandan tarihi gelişimini devam ettirirken diğer yandan İslam düşüncesi ve felsefesiyle bütünleşti. Bu toplumların hayat tarzlarında İslam’ın yüce ve ebedi ilkelerine, esaslarına ve kurallarına uyum sağlayacak değişmeler meydana geldi. Hukuk düzenleri “şer’i” esaslara ve “törelere” göre yeniden kuruldu, düzenlendi. Arap ve Fars dili ve kültürlerinin baskısına rağmen, Türk dili korundu. Karamanoğullarının başlattıkları resmi dilin Türkçe olması hareketi, bazı olumsuz dönemler dışında devam etti. İslamın koruyuculuğunu üstlenen Türkler, Türk tasavvuf düşünce ve eylemleriyle Müslümanlığın çağlar boyu gelişmesini ve yönlendiriciliğini sağladılar. Anadolu Türk toplumu oluşturduğu kültür çevresinde, manevi ve maddi kültür hayatını sürekli şekilde güçlendirdi. Kurduğu imparatorluklar o çağların siyasette, sosyal düzen ve sosyal adalette, iktisadi alanda, özellikle bilimde, eğitim ve öğretimde, hukuk hayatında, en medeni ve en ileri devletleri oldular.cemalaksoy.org

 Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan başlayarak tarihi varlık alanından çekilişine kadar altı yüz yıl boyunca İslam dünyasının, Türk-İslam kültür çevresinin tek temsilcisi oldu. Bir dünya devleti niteliğini koruyarak kültür hayatını inançlarda adalette, dilde, musikide, sanat ve estetikte, mimaride, folklorda, eğitim ve öğretimde, sosyal ilişkilerde, diplomaside özenle güçlendirdi. İnsanlık tarihine sayısız örnekler verdi. Kültür varlığımızın zenginleşmesini sağladı.